adj.

Աղի եւ հում ինչ. կամ Կարի հում, անեփ.

Ոմանք առ սաստիկ կարօտութեանն զցորեանն՝ իբրեւ չէր աղացեալ կամ թրեալ, ուտէին. եւ այլք ի կրակարանաց զաղահումն յափշտակեալ ուտէին. (Յհ. կթ.։)