s.

ԱՏԵՆԱՏԵՂԻ ԱՏԵՆԱՏՈՒՆ Տեղի եւ տուն ատենի. ատեան. դիւան. ապարանք դատաւորի.

Շինեցան տաճարք, ատենատեղիք, փողոցք. (Միխ. աս.։)

Ընդէ՞ր ոչ մտանէք յատենատունդ. (Եղիշ. ի չարչարանս.։)