s.

Սրատեսութիւն աչօք խորհրդոյ կարեն զերկար հեռաստանէն տեսանել զքանանցւոց զերկիրն. (Փիլ. լին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արագատեսութիւն արագատեսութիւնք
accusatif արագատեսութիւն արագատեսութիւնս
génitif արագատեսութեան արագատեսութեանց
locatif արագատեսութեան արագատեսութիւնս
datif արագատեսութեան արագատեսութեանց
ablatif արագատեսութենէ արագատեսութեանց
instrumental արագատեսութեամբ արագատեսութեամբք