adj.

ἁξιώτερος dignior Առաւել արժանաւոր. յարգի յոյժ.

Ի մաքրագունէն եւ յարժանաւորագունէն հոգւոյ։ Զի՞նչ մաքրագոյն, եւ կամ արժանաւորագոյն քան զԱստուծոյ հրեշտակ. (Փիլ. լին.։)

Մոսէս կամարար Աստուծոյ, եւ աստուածատեսութեան առաւել քան զամենայն մարժարէսն արժանաւորագոյն. (Դիոն. թղթ.։)

Արժանաւորագոյն բանի (այսինքն արժանահաւատ քան զբան) զառ ի գործոցն ցուցումն լինել ասէր. (Կիւրղ. գանձ.։)