s.

cf. ԲԱԺԱՆՈՒՄՆ.

Այլեւ ոչ ըստ չորրորդին բարժանակութեան եղելութեանս օրինակն. (Խոսր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարժանակութիւն բարժանակութիւնք
accusatif բարժանակութիւն բարժանակութիւնս
génitif բարժանակութեան բարժանակութեանց
locatif բարժանակութեան բարժանակութիւնս
datif բարժանակութեան բարժանակութեանց
ablatif բարժանակութենէ բարժանակութեանց
instrumental բարժանակութեամբ բարժանակութեամբք