ն.

Բռնի վարել.

Զոգիսն ի բաց պահանջիցիմք, եւ բռնավարեալ տանիցի՝ խաւարայյին միգովն մթապատեալ. (Մանդ. ՟Դ։)

Ըստ վարիչ ոգւոյն վարելոյ բռնավարեալք ի վերայ յորձանացն. (Ագաթ.։)

Ի ձեռն դեղոց հնարի գրգռել արծարծել զլքեալ ախտն յինքեան, եւ բնավարեալ զբնութիւնն ծառայեցուցանե (ախտին). (Անյաղթ հց. իմ.։)