s.

Թուի նոյն ընդ Ծիծառն.

իսկ սարդիցդ եւ մեղուիցդ եւ ծածեացդ ճարտարութիւն անդր եւս քան զամենայն ճարտարապետացն անցուցանէ կերտս. (Անյաղթ հց. իմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աստուածածին, ծնի, իւ

Յանկարծածին

Voir tout