Ծայրագոյն զարդուք, կամ ընդ ամենայն կողմն պայծառազարդեալ.

Յանսահման ոլորտսն ծայրազարդեալ։ Անծայր ծայրիւք ծայրազարդեալք պայծառանան։ Կանգնեալ յառ ի ստորեւս տիեզերաց՝ բարձրագոյն ծայրից ծայրազարդեալ. (Անան. եկեղ։)