adj.

Ինքնին ծորեալ՝ առանց քամելոյ. որպիսի է կոյս մեղրն ինքնին մեղեալ ի բջջոյ. ըստ յն. մեղր ատտիկէի.

Մելիտէս (որպէս թէ մեղրաւէտ) եպիսկոպոս եկեղեցւոյն պոնտացւոց ... մեղր ծորածոյ կոչէին զնա ոմանք՝ որ ուսեալ էին զիմաստութիւն (նորա), եւ այսպէս կատարեալ էր ըստ անուան իւրոյ. (Եւս. պտմ. ՟Է. 30։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ծորածոյ մեղր

Voir tout