adj.

, , το διαπαντός sempiternus. Հանապազորդեան. անընդհատ. յաւէժական.

(Յեկեղեցիս) միութիւն ըղձամ մարմնոյ եւ հոգւոյն յիսուսի քրիստոսի՝ հանապազականի մերոյ կենացն. (Ածազգ. ՟Դ։)