adj.

Սկսեալ անդստին ի բնէ, ի մանկութենէ. իսկ Նախահաւակ լինել. իբր նախահաւել. ի սկզբնէ անտի ճառել.

Այսքանեօք մոլեկան ախտիւք նախահաւակ ի սկզբանէ մինչ ի կատարած սորայս յառաջացեալ խոստովանեցաւ կատաղութիւն։ Զոր եթէ կամեսցի իսկ ոք, նախահաւակ ոչ կարասցէ լինել. (Պիտ.։)