չ.

ἑνίσταμαι insisto, insto. Կալ. ի վերայ կալ. կայանալ. գտանիլ ներկայ. հաստիլ. կարգիլ.

Պատկանաւոր ժամանակ ի յայնժամ ներկացաւ. (Բրս. ծն.։)

Կայանան եւ զտեղի առնուն. ո՛րզան, տըւնջեան վախճան՝ գիշերոյ է սկիզբն, եւ զամիս եւ զտարի ներկացեալս. (Փիլ. այլաբ.։)