adj.

նոյն ընդ Քառաթեւ, որպէս գծագրեալ եւ ձեւացեալ չորիւք մասամբք.

Նշանն Քրիստոսեան՝ քառածրագիծ փայտիւ արուեստագործեալ։ Քառածրագիծ խաչակերտ փայտեղէն. (Արծր. ՟Դ. 9. 11։)