vn.

to be avaricious, niggard, to save sordidly;
to be sparing of, to hoard avariciously.

cf. ԱԳԱՀԵՄ.

Եթէ (քաղցր քեզ երեւեսցի) ագահանալ, զմտա՛ւ ած՝ թէ Քրիստոս ոչ կամի. (Ոսկ. յհ.։)

Ագահացեալ յուտելն եւ յըմպելն. (Ասող. ՟Բ։)

Սաւուղ ագահացեալ ի պաճարս հօտիցն. (Լմբ. առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ագահանամ
դու ագահանաս
նա ագահանայ
մեք ագահանամք
դուք ագահանայք
նոքա ագահանան
Imparfait
ես ագահանայի
դու ագահանայիր
նա ագահանայր
մեք ագահանայաք
դուք ագահանայիք
նոքա ագահանային
Aoriste
ես ագահացայ
դու ագահացար
նա ագահացաւ
մեք ագահացաք
դուք ագահացայք
նոքա ագահացան
Subjonctif
Présent
ես ագահանայցեմ
դու ագահանայցես
նա ագահանայցէ
մեք ագահանայցեմք
դուք ագահանայցէք
նոքա ագահանայցեն
Aoriste
ես ագահացայց
դու ագահասցիս
նա ագահասցի
մեք ագահասցուք
դուք ագահասջիք
նոքա ագահասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ագահանար
դուք մի՛ ագահանայք
Impératif
դու ագահացի՛ր
դուք ագահացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ագահասջի՛ր
դուք ագահասջի՛ք