s.

palm, hollow of the hand;
brick.

adj.

hard.

s.

Δρἁξ. Pugillus. Բուռն մարդոյ, այս ինքն ափ ձեռին ամփոփեալ. բուռ. ավուճ

Լից զագուռս քո կայծակամբք հրոյ։ (Եզեկ. Ժ. 2)

adj. s.

Պինդ, անբեկանելի, կուռ. կամ որպէս պրս. ակիւռ, աղիւս թրծեալ։

Աղիւս թրծեալ հրով ագուռ՝ կայցէ ի ջրի լաւ քան զքար. (Վրք հց. ԺԶ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եւողագուռն

Voir tout