s.

banana-tree.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ադամաթզենի ադամաթզենիք
accusatif ադամաթզենի ադամաթզենիս
génitif ադամաթզենի ադամաթզենեաց
locatif ադամաթզենւոյ ադամաթզենիս
datif ադամաթզենւոյ ադամաթզենեաց
ablatif ադամաթզենւոյ ադամաթզենեաց
instrumental ադամաթզենեաւ ադամաթզենեաւք