s.

Ծնունդք եւ սերունդք Ադամայ. Ադամէն ծնածները.

Հողաստեղծեալ զարմ ադամածնութեանս. (Թէոդոր. ի կոյսն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ադամածնութիւն ադամածնութիւնք
accusatif ադամածնութիւն ադամածնութիւնս
génitif ադամածնութեան ադամածնութեանց
locatif ադամածնութեան ադամածնութիւնս
datif ադամածնութեան ադամածնութեանց
ablatif ադամածնութենէ ադամածնութեանց
instrumental ադամածնութեամբ ադամածնութեամբք