s.

the noble corps, corps of nobles.

adj.

formed, composed of nobles.

s.

Գունդ ազատաց. դասք ազատորերոյ. ազատ զօրական. ազատէկեան.

Ժողովեաց զամենայնազատագունդ մարդկանն մնացելոյն. (Բուզ. ՟Ե. 1։)

Ժողովեալ առ նա միաբան ամենայն ազատագունդք աշխարհիս հայոց. (Փարպ.։)

Անպատկառաբար յազատագունդն պարէին. (Մագիստր. եւ Լաստ.։)

Ամենայն ազատագունդք իշխանացն. (Ճառընտ.։)

adj.

Խմբեալն յազատաց կամ յազնուական զօրաց.

Ամենայն ազատագունդ բանակաւն. (Ագաթ.։)

Մեծ սպարապետն, եւ այլ եւս ազատագունդ տեարք։ Կանայք ազատագունդ արանց. (Յհ. կթ.։)