s.

free-heartedness;
liberalism.

s.

Ազատամիտն գոլ. անախտութիւն.

Պահել ազատ (յախտէ) զմտաց գիտութիւն. զի աստէ՛ն արքայութիւն է ազատամտութիւնն. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ազատամտութիւն ազատամտութիւնք
accusatif ազատամտութիւն ազատամտութիւնս
génitif ազատամտութեան ազատամտութեանց
locatif ազատամտութեան ազատամտութիւնս
datif ազատամտութեան ազատամտութեանց
ablatif ազատամտութենէ ազատամտութեանց
instrumental ազատամտութեամբ ազատամտութեամբք