pl. s.

the nobility, the peers.

s.

յոքն. Ազատորեար. արք ազատք. ազատանի. իշխանք.

Բազումք են յազատորերոյ։ Ազատորերոյն Վասպուրականի. (Փարպ.։ Արծր. ՟Դ. 11։ ՟Գրի առ Փարպեցւոյն)

զազատորեարսն արձակեմ. որպէս լինի եւ զմարդիկ, զմարդիկս։