s.

attachment to his country or nation, patriotism.

s.

Սէր ազգի, կամ ազգականաց։ (Ճառընտ. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ազգասիրութիւն ազգասիրութիւնք
accusatif ազգասիրութիւն ազգասիրութիւնս
génitif ազգասիրութեան ազգասիրութեանց
locatif ազգասիրութեան ազգասիրութիւնս
datif ազգասիրութեան ազգասիրութեանց
ablatif ազգասիրութենէ ազգասիրութեանց
instrumental ազգասիրութեամբ ազգասիրութեամբք