s.

family, house, generation, progeny.

s.

φυλή, tribus, συγγένεια, cognatio Առանձին տոհմ ազգի. զարմ, ցեղ. սօյ, սինսիլէ

Զազգատո՞հմն իմ խնդրես, թէ վարձուոր։ Եղեն ժառանգութիւնք նոցա յազգատոհմի հօրն իւրեանց. (Տոբ. ՟Ե. 17։ Թուոց. ՟Լ՟Զ. 12։)

Երկոտասան ազգատոհմացն. (Եղիշ. յես.։)

Ազգատոհմն Ղուկայ էր յԱնտիոք քաղաքէ. (Եւս. պ. ՟Գ. 4։)

Ազգականք. մերձաւորք. խըսըմ, ագրապա

Զազգատոհմ եւ զոչխար եւ զարջառ թողին յերկրին ի գեսեմ։

Ազգատոհմօքն իւրեանց հանդերձ։ Լուան որ շուրջ զնովաւ էին, եւ ազգատոհմ նորա։ Ի գաւառի եւ յազգատոհմի եւ ի տան իւրում. եւ այլն։

Հանդերձ ամենայն ազգատոհմիւն. (Խոր. ՟Բ. 24։)

Ազգատոհմաւ ի յառաջադէմսն նկրտեալ. (Սարգ. ՟բ. յհ.։)

Զաղէտ զազգատոհմիցն եւ զամենայն քաղաքին. (Վրք. հց.։)

Ազգ մարդկան.

Պատիւ փառաց՝ որ զմերով ազգատոհմովքս պատեաց. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 10։)