adj.

monitorial, advising;

s.

monitor, adviser.

adj.

Ազդ արարօղ. որ ազդ առնէ. գործի ազդելոյ.

Ազդարարն ժամահար։ Ազդարար փող։ Նախ քան զհարկանել ժամուն ազդարարի. (Յհ. իմ. եկեղ.։ Մամիկ.։ Կիր. պատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազդարարութիւն, ութեան

Voir tout