s.

sour grapes.

s.

ὅμφαχ, uva immatura vel acerba Բեր որթոյ տհաս եւ թթու, խակն խաղողոյ. գօռուգ.

Ազոխ ատամանց վնասակար է։ Բովանդակեսցի ծաղիկն եւ ազոխն։ Որ ուտիցէ զազոխն, նորին ատամունքն առցին. եւ այլն. (Առակ.։ Ես.։ Եր։ Եզեկ.։)

Փոփոխումն յազոխէն խաղող գործէ. (Փիլ. լիւս.։)

Խակագոյն ազոխիցն անտիոցն. (Մագ. ՟Ժ՟Զ։)

վայրի որթոյ. πολύπη որ եւ դդում վայրենի. cucurbita agrestis vel colycunthis sylvestris

Եգիտ որթ յանդին, եւ քաղեաց ի նմանէ ազոխ լի շալակաւ. (Դ. ԹԳ. ՟Դ. 39։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազոխաջուր, ջրոյ

Voir tout