s.

old age, the state of being gray-haired.

s.

πολιότης, πολιά canities Խոր ծերութիւն ալեւորաց. հալւորութիւն. իխթիարլըգ.

Տարօքն միջավայր լինի ընդ մանկութիւն եւ ընդ ալեւորութիւն. (Մխ. բժիշկ.։)

Նմանութեամբ Կատարելութիւն. քեմալիյոթ.

Ալեւորութիւն գիտութեան. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ալեւորութիւն ալեւորութիւնք
accusatif ալեւորութիւն ալեւորութիւնս
génitif ալեւորութեան ալեւորութեանց
locatif ալեւորութեան ալեւորութիւնս
datif ալեւորութեան ալեւորութեանց
ablatif ալեւորութենէ ալեւորութեանց
instrumental ալեւորութեամբ ալեւորութեամբք