adj.

Որպէս Ալեօք ծաղկեալ. սպիտակ հերօք գունեալ. ճերմակ մազերով ծաղկած.

Այսպէս փարէր զորդւոյվն իւրով, զի գոյն երեսաց (նորա) ալէծաղիկ զարդարէր (ի հերաց ծերունւոյն). (Կաղանկտ.։)