s.

Ալէկոծիլն. ալէկոծութիւն. ամբոխումն.

Զալէկոծումն իւրոց խորհրդոց նիւթեալ մրրկէ. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ալէկոծումն ալէկոծմունք
accusatif ալէկոծումն ալէկոծմունս
génitif ալէկոծման ալէկոծմանց
locatif ալէկոծման ալէկոծմունս
datif ալէկոծման ալէկոծմանց
ablatif ալէկոծմանէ ալէկոծմանց
instrumental ալէկոծմամբ ալէկոծմամբք