s.

stall, stable.

s.

Նոյն եւ տճկ. ախուր, ահըր. σταθμός stabulum Կայարան կամ գոմ գրաստուց.

Որ ոք կամի, դիւրաւ մտանէ յախոռս դոցա, եւ լուծեալ տանի զյաւանակս. (Վրք. հց. ՟Ե։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ախոռապան, աց

Ախոռապետ, աց

Voir tout