va.

to inspire gratification, taste, pleasure.

ն.

Ախորժ ընծայել. հաճեցուցանել. զուարճացուցանել.

Մեռոնն ըստ ինքեան ե՛ւ զմարդիկ ախորժեցուցանէ, եւ զխոզսն սատակէ՝ ոչ կարացեալ բերել զանուշահոտութիւնն. (Մաքս. ի դիոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ախորժեցուցանեմ
դու ախորժեցուցանես
նա ախորժեցուցանէ
մեք ախորժեցուցանեմք
դուք ախորժեցուցանէք
նոքա ախորժեցուցանեն
Imparfait
ես ախորժեցուցանեի
դու ախորժեցուցանեիր
նա ախորժեցուցանէր
մեք ախորժեցուցանեաք
դուք ախորժեցուցանեիք
նոքա ախորժեցուցանեին
Aoriste
ես ախորժեցուցի
դու ախորժեցուցեր
նա ախորժեցոյց
մեք ախորժեցուցաք
դուք ախորժեցուցէք
նոքա ախորժեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ախորժեցուցանիցեմ
դու ախորժեցուցանիցես
նա ախորժեցուցանիցէ
մեք ախորժեցուցանիցեմք
դուք ախորժեցուցանիցէք
նոքա ախորժեցուցանիցեն
Aoriste
ես ախորժեցուցից
դու ախորժեցուսցես
նա ախորժեցուսցէ
մեք ախորժեցուսցուք
դուք ախորժեցուսցջիք
նոքա ախորժեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ախորժեցուցաներ
դուք մի՛ ախորժեցուցանէք
Impératif
դու ախորժեցո՛
դուք ախորժեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ախորժեցուցանիջիր
դուք ախորժեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ախորժեցուսջի՛ր
դուք ախորժեցուսջի՛ք