s.

pleasure, taste.

s.

cf. ԱԽՈՐԺԱԿՈՒԹԻՒՆ.

Աստուածայնովն ախորժութեամբ լնուն. (Դիոն.)

Հպարտանայ այնպիսին յախորժութենէն։ Յառաջակամ ախորժութեանն շարժման. (Ոսկ. մտթ. եւ Ոսկ. եփես.։)

Ախորժութեանն են կարիք, եւ ոչ բնութեամբ ինչ ի հարկէ. (Նիւս.։)

Ոչ ըստ մարմնոյ ախորժութեան բաղձանաց, այլ առ գութ սիրոյն Քրիստոսի. (Եղիշ. երէց.։)

Դարձցի մրրկին սաստկութիւն ի սիկ ախորժութեան։ Այս ախորժութիւն ճաշակաց՝ բարեբանեալդ քո քաղցրութեան. (Նար. ՟Լ՟Բ. ՟Հ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ախորժութիւն ախորժութիւնք
accusatif ախորժութիւն ախորժութիւնս
génitif ախորժութեան ախորժութեանց
locatif ախորժութեան ախորժութիւնս
datif ախորժութեան ախորժութեանց
ablatif ախորժութենէ ախորժութեանց
instrumental ախորժութեամբ ախորժութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մարմնախորժութիւնք

Voir tout