s.

cf. Աղխ.

int.

Ah ! Alas !

s.

cf. Աղխ. Կահ կարասի. ինչք. աղըրլըգ, թէճէմմիւլլէթ.

Կանամբք եւ որդուովք եւ ամենայն ախիւ իւրեանց։ Գնայ ընտանեօք եւ ախիւ առ կայսր։ Չու արարեալ սաստիկ կազմութեամբ, եւ ուժգին ախիւք. (Ագաթ։ Յհ. կթ։ Փարպ։)

այս ինքն աղխ, որպէս Յօդ մարմնոյ. յօդուած. օյնագ.

Զանդամոցն պատկանաւոր ախից ընդ միմեանս յօդումն. (Մագ. Զ։)

մջ.

առաւել ռմկ. Ո՛հ. ո՛վ. աւաղ. ա՛հ.

Եւ աւաղականն (մակբայ). ա՛խ, ու՛խ, ո՛հ, ի՛շ, վա՛հ. (Թր. քեր. հյ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազատախումբ

Ազատախօս

Ազբախումբ

Ազգախառն

Ազգախառնութիւն, ութեան

Ազգախռով

Ազնուախոհ

Ալերախառն

Ախազ

Ախախիա

Ախամախ

Ախատրոյզ

Ախաւեղագէս

Ախերակ

Ախժինք, Ախժիք

Ախճապակ, ի, աց

Ախմար, ի, աց

Ախմարաբար

Ախմարագոյն, գունի, ից

Ախմարութիւն, ութեան

Voir tout