adj.

hoper, expecter.

adj.

Ակն ունօղ. որ ակնկալեալ մնայ իմիք. միւնթազըր.

Ակնկալուք կատարման ուրախարարն խորհրդոյ։ Յարեւելից ակնկալու եմք գալստեան երկնաւորն արքայի. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ակնկալութիւն, ութեան

Voir tout