s.

source, origin;
water-spout, spring;
hole, stitch;
ring, link;
— արեւու՝ լուսոյ՝ տունջեան, day-star, the sun, cf. Արեգակն;
— գերեզմանի, grave, tomb;
— տապարի, the orifice of the hatchet, axe;
ակունք լուսարձակք, glass.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ակն, ական, կանք

Ակն, կան, կամբ

Ակնաբոյժ, բուժի, ժից

Ակնագործ, աց

Ակնագործութիւն, ութեան

Ակնախտիղ

Ակնախտիտ

Ակն ածեմ

Ակնածեմ, եցի

Ակնածեցուցանեմ, ուցի

Ակնածու, ի

Ակնածութիւն, ութեան

Ակնակապիճք, պճաց

Ակնակառոյց

Ակնահաճոյ

Ակնահարեմ, եցի

Ակնահարիմ, եցայ

Ակնապարար

Ակնառեմ, եցի

Ակնառու, աց

Voir tout