vn.

to be terrible or frightful.

չ.

Ահաւոր եւ ահարկու լինել.

Ահաւորացաւ ի վերայ դիւական զօրացն. (Նար. յովէդ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ահաւորանամ
դու ահաւորանաս
նա ահաւորանայ
մեք ահաւորանամք
դուք ահաւորանայք
նոքա ահաւորանան
Imparfait
ես ահաւորանայի
դու ահաւորանայիր
նա ահաւորանայր
մեք ահաւորանայաք
դուք ահաւորանայիք
նոքա ահաւորանային
Aoriste
ես ահաւորացայ
դու ահաւորացար
նա ահաւորացաւ
մեք ահաւորացաք
դուք ահաւորացայք
նոքա ահաւորացան
Subjonctif
Présent
ես ահաւորանայցեմ
դու ահաւորանայցես
նա ահաւորանայցէ
մեք ահաւորանայցեմք
դուք ահաւորանայցէք
նոքա ահաւորանայցեն
Aoriste
ես ահաւորացայց
դու ահաւորասցիս
նա ահաւորասցի
մեք ահաւորասցուք
դուք ահաւորասջիք
նոքա ահաւորասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ահաւորանար
դուք մի՛ ահաւորանայք
Impératif
դու ահաւորացի՛ր
դուք ահաւորացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ահաւորասջի՛ր
դուք ահաւորասջի՛ք