s.

Քրտնուլն առ տագնապի.

Զահաքրտնութիւնն պատմեն ամենակարողի բանին. (Թէոդոր. մայրագ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ահաքրտնութիւն ահաքրտնութիւնք
accusatif ահաքրտնութիւն ահաքրտնութիւնս
génitif ահաքրտնութեան ահաքրտնութեանց
locatif ահաքրտնութեան ահաքրտնութիւնս
datif ահաքրտնութեան ահաքրտնութեանց
ablatif ահաքրտնութենէ ահաքրտնութեանց
instrumental ահաքրտնութեամբ ահաքրտնութեամբք