s.

Ձախողութիւն. ձախողակք. ձախորդութիւն. մուսիպեթ.

Վասն աղքատութեան եւ անպատուութեան, եւ յահեկութեան կենցաղոյս խոտորեսցի ի ճշմարտութեան ճանապարհէն. (Մխ. ապար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ահեկութիւն ահեկութիւնք
accusatif ահեկութիւն ահեկութիւնս
génitif ահեկութեան ահեկութեանց
locatif ահեկութեան ահեկութիւնս
datif ահեկութեան ահեկութեանց
ablatif ահեկութենէ ահեկութեանց
instrumental ահեկութեամբ ահեկութեամբք