va.

to grind;
to pound, to reduce to powder.

ն.

ἁλέω, ἁλήθω molo Մանրել զցորեան, եւ յալիւր դարձուցանել՝ յաղօրիս կամ յերկանի. լեսուլ. էօկիւթմէք. իւյիւթմէք. դահն էթմէք.

Ա՛ռ երկան, աղա՛ ալիւր։ Աղայր ի մի երկանս։ Եթէ եղիցին երկու՝ աղալ ի միասին. (Ես. ՟Խ՟Է. 2։ Դտ. ՟Ժ՟Զ. 21։ Մտթ. ՟Ի՟Դ. 41։ Ղկ. ՟Ժ՟Է. 35։)

Զցորեանն՝ իբրեւ չէր աղացեալ, ուտէին. (Յհ. կթ.։)

Մանրել եւ զայլ իրս իբրեւ զփոշի. լեսուլ. συγκόπτω concido, contero ծեծել, մանրցնել. մանրցնել. տէօյմէք. էզմէք. սահգ էթմէք.

Ա՛ռ դու քեզ խունկս անուշունս, եւ աղայցես ի նմանէ մանր։ Խնկով հանդերձանաց մանր աղացելով. (Ել. ՟Լ. 34. 36։ Ղեւտ. ՟Ժ՟Զ. 12։)

Ոսկի մանր խարտիւ աղացեալ. (Յհ. կթ.։)

Աղացեալ աղ ցանեցին ի վերայ վիրաւորեալ մարմնոյն. (Հ. կիլիկ.։)

Մտին ջուրքն աղացեալ որթուն առ սիրտ նոցա. (Եփր. ել.։)

Նմանութեամբ՝ ծասքել, որոճել. չէյնէմէք. եւ գիշատել. եըրթմագ.

Ուղտն որոճայ զկերակուրն՝ ի վերստին աղալով եւ ծասկելով. (Փիլ. լին.։)

Զկենդանասեր մարդիկ՝ ժանեօք մանրեալ աղացեալ՝ ուտէին. (Յհ. կթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղաման, ից

Աղամասուկ ածեմ

Աղամար

Աղամարութիւն, ութեան

Աղամող

Աղամողեմ, եցի

Աղամողիմ, եցայ

Աղամողումն, ման

Բացխբիկ խաղամ

Դանդաղամած

Դանդաղամիտ

Ընդակաղամբ

Թալթալ խաղամ

Խաղաղամբոխ

Խաղամ, ացի

Ծանծաղամիտ

Ծանծաղամտութիւն, ութեան

Կաղամ, ացայ, ացի

Կաղամախ, ից

Կաղամախի, խեաց

Voir tout