va.

to seduce, to deceive, to lead into error, to teach a false doctrine.

ն.

Կախարդել, եւ մոլորեցուցանել. պատրել իբր կախարդանօք. կախարդի պէս որսալ, աչք խաբել. արհըրլէմէք. պազլամագ. այարթմագ.

Մի՛ կախարդանօք զձերդ աղանդեալ որսայցէ զգայարանս. (Պիտ.։)

Շրջաբերական թղթովք աղանդէր զտիեզերս. (Կանոն.։)

Ախտք մարմնոց աղանդեն զհոգին. (Վրք. հց. ՟Զ։)

Որ աղանդեալ էին ի կռոցն մոլորութիւնն. (ՃՃ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կաղանդեմ, եցի

Voir tout