s.

cf. Աղաչանք.

cf. ԱՂԱՉԱՆՔ.

Երկրորդ ձայն զխմբական աղաչողութիւն ունի. երրորդ ձայն զիգական աղաչողութիւնսն. (Մովս. քերթ. եկեղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աղաչողութիւն աղաչողութիւնք
accusatif աղաչողութիւն աղաչողութիւնս
génitif աղաչողութեան աղաչողութեանց
locatif աղաչողութեան աղաչողութիւնս
datif աղաչողութեան աղաչողութեանց
ablatif աղաչողութենէ աղաչողութեանց
instrumental աղաչողութեամբ աղաչողութեամբք