va.

to make to flow as a fountain, to make to flow or gush out;
to pour forth abundantly.

cf. ԱՂԲԻՒՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. πηγάζω scatere facio, vel effundo in modum fontis

Աղբերացուսցե՛ս ի մեզ զշնորհս քո զողորմութեան. (Շար.։)

Աղբերացոյց մեզ զանապական եւ զսուրբ վտակս կողից իւրոց։ Զվէմն եհար եւ աղբերացոյց փայտն. (Դամասկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես աղբերացուցանեմ
դու աղբերացուցանես
նա աղբերացուցանէ
մեք աղբերացուցանեմք
դուք աղբերացուցանէք
նոքա աղբերացուցանեն
Imparfait
ես աղբերացուցանեի
դու աղբերացուցանեիր
նա աղբերացուցանէր
մեք աղբերացուցանեաք
դուք աղբերացուցանեիք
նոքա աղբերացուցանեին
Aoriste
ես աղբերացուցի
դու աղբերացուցեր
նա աղբերացոյց
մեք աղբերացուցաք
դուք աղբերացուցէք
նոքա աղբերացուցին
Subjonctif
Présent
ես աղբերացուցանիցեմ
դու աղբերացուցանիցես
նա աղբերացուցանիցէ
մեք աղբերացուցանիցեմք
դուք աղբերացուցանիցէք
նոքա աղբերացուցանիցեն
Aoriste
ես աղբերացուցից
դու աղբերացուսցես
նա աղբերացուսցէ
մեք աղբերացուսցուք
դուք աղբերացուսցջիք
նոքա աղբերացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ աղբերացուցաներ
դուք մի՛ աղբերացուցանէք
Impératif
դու աղբերացո՛
դուք աղբերացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու աղբերացուցանիջիր
դուք աղբերացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու աղբերացուսջի՛ր
դուք աղբերացուսջի՛ք