pl. s.

sweepings, filth;
cf. Աղբեւք.

ԱՂԲԻՍ ԱՂԲԻՒՍՔ. cf. ԱՂԲԵՒՔ.

Յաթոռոյ թագաւորութեան իջոյց, եւ յաղբիսն նստոյց։ Որդնալից եղեալ՝ յաղբիս անկեալ կայցէ. (Սարգ. յկ. ՟Գ. ՟Դ։)

Տկարացեալ դնէր յաղբիսն. (Ճ. ՟Ժ.։)

Յաղբիս ամենայն չարեաց օթագանեցաք. (Լծ. կոչ.։)

Որ յաղբիւսաց էառ զիս. (Վրդն. եւ Ոսկիփոր.։)

Իբր զքրթաքաղս յաղբիւսաց։ Ժողովեալ յաղբիւսաց եւ ի փողոցաց զանկեալ հնոտիսն. (Ուռպ. ՟Կ՟Ը։ Վրք. հց. ՟Է։)