s.

unchastity, lewdness.

s.

Գարշ պղծութիւն. գործ աղտեղի եւ անարժան.

Աղտեղագոյն աղէտք աղծապղծութեան։ Համօրէն իսկ աղծապղծութեամբ տարրացեալ ... Պարտական սպանութեան, եւ ամենայն աղծապղծութեան. (Յհ. կթ.։ Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աղծապղծութիւն աղծապղծութիւնք
accusatif աղծապղծութիւն աղծապղծութիւնս
génitif աղծապղծութեան աղծապղծութեանց
locatif աղծապղծութեան աղծապղծութիւնս
datif աղծապղծութեան աղծապղծութեանց
ablatif աղծապղծութենէ աղծապղծութեանց
instrumental աղծապղծութեամբ աղծապղծութեամբք