adj.

Մթագնեալ. միգապատ արարեալ, եւ եղեալ. նսեմ. աղօտ.

Խճողեն զորովայն, եւ աղջամղջեալ թմբրեցուցանեն բազում անմտութեամբ զանձինս իւրեանց. (Ոսկ. ապաշխ.։)

Բիւրապատիկ չարեօք զկեանս մարմնոյն աղջամղջեալ ապականէ. (Երզն. մտթ.։)

Երեկոյին ամանակն ոչ բացափայլ ունի զնշոյլսն, եւ ոչ աղջամղջեալ է։ Բան անարգին եւ վատթարին՝ մթագոյն. զի թէպէտ եւ մեծապէս հասցէ (յունկն), աղջամղջեալ է. (Փիլ.։)