s.

maid, girl, virgin;
chamber-maid, female servant;
nursery-maid, child's maid.

s.

κοράσιον, νεᾶνις, παῖς, παιδίσκη puella, virgo Օրիորդ. կոյս. էգ զաւակ. ախճիկ. գըզ.

Եթէ եղիցի աղջիկ կոյս՝ խօսեցեալ առն։ Ոչ եթէ մեռեալ է աղջիկդ։ Աղջիկ դու քեզ ասեմ, արի՛. եւ այլն։

Հանդերձ աղջկաւն. (ՃՃ.։)

Մանկամարդ կին.

Տարաւ զնա ի ներքս աներն իւր՝ հայր աղջկանն. (Դտ. ՟Ժ՟Թ. 4=9։)

Նաժիշտ. աղախին. խալայըգ.

Էր նորա աղջիկ մի եգիպտացի։ Եկն երկու աղջկամբք ... ասէ ցաղջկունսն։ Աղջիկն՝ որ դռնապանն էր. եւ այլն։

Ի յաղջկանէ վիմին շարժեալ. (Շար.։)