adj.

that likes filth or dirt.

adj.

Սիրօղ աղտեղութեան. անմաքրասէր. գարշասէր. ցանկասէր. գարշելի.

Իշխանք աղտեղասէրք. (Խոր. ՟Գ. 68։)

Ձեր աղտեղասէր օրինացդ. (Փարպ.։)

Ի տեղի՝ ուր չիք իշխանութիւն աղտեղասիրաց. (Մծբ. ՟Ժ՟Է։)

Աղտեղասէր պղծութեամբք. (Արծր. ՟Ա. 15։)