s.

poor-house, almshouse, hospital for the poor.

s.

Բնակարան վասն աղքատաց. տնանկանոց. եւ հիւանդանոց վասն աղքատաց. հոգետուն. ֆագըրխանէ.

Շինել աղքատանոցս. (Խոր. ՟Գ. 20։ Յհ. կթ.։)

Գանձանակ աղքատաց.

Այրին զոր ինչ ունէր՝ զայն էարկ ի յաղքատանոցն, եւ ժառանգեաց զարքայութիւնն. (Ոսկ. ապաշխ.։)