adj.

that loves the poor, charitable.

adj.

φιλόπτωχος pauperum amans Սիրօղ եւ խնամօղ աղքատաց. ախքըտի սէր՝ գութ ունեցօղ.

Որք միանգամ քրիստոսասէրք եւ աղքատասէրք էք. (Ածաբ. աղք.։)

Այդչափ աղքատասէր ես, եւ զաղքատս յամենայն տեղիս կարգեցի. (Զքր. կթ.։)

Աղքատասէր պաշտպան. (Նար. ՟Գ։)

Առն աղքատասիրի. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)