s.

hatred aversion to the poor.

s.

Ատելն զաղքատս. անգթութիւն առ աղքատս. աղքըտի դէմ ատելութիւն.

Յափշտակութեան, աղքատատեցութեան. (Բուզ. ՟Գ. 12։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աղքատատեցութիւն աղքատատեցութիւնք
accusatif աղքատատեցութիւն աղքատատեցութիւնս
génitif աղքատատեցութեան աղքատատեցութեանց
locatif աղքատատեցութեան աղքատատեցութիւնս
datif աղքատատեցութեան աղքատատեցութեանց
ablatif աղքատատեցութենէ աղքատատեցութեանց
instrumental աղքատատեցութեամբ աղքատատեցութեամբք