adj.

that prays to God, that addresses his prayers to God;

s.

prayer-book.

adj. s.

Մատուցօղ աղօթից. քահանայ աղօթասաց. աղօթք ըսօղը.

Տայ եւ առնու զխաղաղութիւն աղօթամատոյցն, եւ ոչ եւս եպիսկոպոսն. (Խոսր.։)

Գիրք աղօթից. ժամագիրք.

Սաղմոսարան, կամ աղօթամատոյց ընթեռնուն. (ի գիրս Խոսր.։)

Աղօթամատոյց գիրս. (Յիշատ.։)