adj.

that loves prayers.

adj.

Աղօթասէր. ջերմեռանդն աղօթական. ջերմեռանդ. իպատէթքեար.

Ամենայն աղօթասէր անձինք. (Փարպ.։)

Որպէս զի երեւեսցին ասէ մարդկան, թէ աղօթասէրք իցեն. (Երզն. մտթ.։)